Strona główna   Galeria      Szukaj   Listy gatunkowe   OTOP   Testy   Atlas Ptaków   Forum   Użytkownicy   Rejestracja   Zaloguj   Regulamin   FAQ   UWAGA cookie!

Rolnictwo i ochrona przyrody
Autor Wiadomość

turbol 
Administrator
Andrzej

Dołączył: 23 Lis 2010
Posty: 242
Skąd: Biała Podlaska

Wysłany: 2012-10-16, 19:58   Rolnictwo i ochrona przyrody

Jak ktoś ma czas to niech sobie poczyta ;-) - to tylko wybrane punkty.. 98% rolników korzysta z płatności rolnośrodowiskowej i powinni stosować się do tych przepisów. Sporo chodzicie po terenie rolniczym to i warto coś wiedzieć odnośnie ochrony przyrody przez rolników.


Normy i wymogi wzajemnej zgodności

Od 2011 r. rolników ubiegających się o płatności w ramach programów pomocowych:

płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
pomocy finansowej z tytułu gospodarowania na obszarach górskich lub innych terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
płatności rolnośrodowiskowej,
zalesiania gruntów rolnych,
obowiązują nowe normy dobrej kultury rolnej oraz wymogi wzajemnej zgodności

1. Wymogi dotyczące ochrony dzikiego ptactwa

Rolnik powinien przestrzegać:

1. Zakazu niszczenia siedlisk i ostoi ptaków wymienionych w załączniku nr 1, 2 rozporządzenia w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną,
2. Zakazu:

wycinania drzew lub krzewów,
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków,
wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji
w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, bez posiadania odpowiedniego zezwolenia na odstąpienie od powyższych zakazów.

NIEZMIENIONE NORMY DOBREJ KULTURY ROLNEJ ZGODNEJ Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Rolnik powinien:

1. Grunt orny wykorzystywać do uprawy roślin lub ugorowania,
2. W przypadku uprawiania pszenicy, owsa, żyta lub jęczmienia na tej samej powierzchni w ramach działki ewidencyjnej dłużej niż 3 lata:

przed rozpoczęciem uprawy w 4 roku
wykonać zabieg przyorania słomy lub międzyplonów, lub obornika w ilości co najmniej 10 ton na hektar albo wymieszania słomy z glebą lub wymieszania międzyplonów z glebą, lub prowadzić uprawę międzyplonów, lub
złożyć oświadczenie o zamiarze wykonania takiego zabiegu do właściwego w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i wsparcia specjalnego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie do dnia 9 czerwca roku:
poprzedzającego rok, w którym zamierza wykonać taki zabieg wiosną,
w którym zamierza wykonać taki zabieg jesienią;
po zakończeniu zbiorów w 4 roku, lecz przed rozpoczęciem uprawy tej rośliny w 5 roku:
wykonać zabieg przyorania słomy lub międzyplonów, lub obornika w ilości co najmniej 10 ton na hektar albo wymieszania słomy z glebą lub wymieszania międzyplonów z glebą, lub prowadzić uprawę międzyplonów, lub
złożyć oświadczenie o zamiarze wykonania takiego zabiegu do właściwego w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i wsparcia specjalnego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie do dnia 9 czerwca roku:
poprzedzającego rok, w którym zamierza wykonać taki zabieg wiosną,
w którym zamierza wykonać taki zabieg jesienią;
3. Na gruntach ugorowanych przeprowadzić koszenie lub inne zabiegi uprawowe zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów, co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca,
4. Na łąkach lub pastwiskach dokonać koszenia i usuwania okrywy roślinnej co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca lub prowadzić wypasanie zwierząt,
5. W przypadku łąk i pastwisk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania:

płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej,
program rolnośrodowiskowy,
przeprowadzić koszenie i usunięcie okrywy roślinnej w zakresie i terminie określonym w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub wypasania na nich zwierząt w sezonie pastwiskowym określonym w tych przepisach,
6. W przypadku łąk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności z tytułu:

realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt
przeprowadzić koszenie i usunięcie co najmniej raz w roku, w terminie określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, jednak nie później niż do dnia 31 października,
7. Na obszarach zagrożonych erozją wodną przestrzegać wymogu utrzymania okrywy roślinnej w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego na co najmniej 40% powierzchni gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
8. Przestrzegać utrzymywania plantacji zagajników o krótkiej rotacji oraz wieloletnich plantacji trwałych w stanie niezachwaszczonym, a na plantacjach zagajników o krótkiej rotacji zachowania minimalnego odstępu (1,5 m) od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka sama plantacja, lub użytkowanej jako grunt leśny, lub zachowania minimalnego odstępu (3 m) pomiędzy zagajnikami, a sąsiednimi działkami, które są użytkowane jako grunt rolny,
9. Przestrzegać utrzymywania okrywy roślinnej lub ściółki w międzyrzędziach albo prowadzenia uprawy metodą tarasową na gruntach ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20? i wykorzystywanych pod uprawy roślin wieloletnich.

Rolnik powinien przestrzegać zakazu:

1. Wypalania na gruntach rolnych,
2. Wykonywania na gruntach rolnych zabiegów uprawowych ciężkim sprzętem w okresie wysycenia profilu glebowego wodą,
3. Niszczenia drzew będących pomnikami przyrody lub rowów do 2 m szerokości w obrębie działki rolnej,
4. Niszczenia siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody lub siedlisk przyrodniczych w rozumieniu tej ustawy, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ww. ustawy,
5. Nawadniania gruntów rolnych wodą podziemną za pomocą deszczowni lub poboru wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę, w celu nawadniania, bez pozwolenia wodnoprawnego uzyskanego w trybie określonym w przepisach prawa wodnego.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

1. Wymogi dotyczące ochrony dzikiego ptactwa

Rolnik powinien przestrzegać:

1.Wymagań wynikających z planów zadań ochronnych albo planów ochrony w zakresie dotyczącym gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony na obszarach specjalnej ochrony ptaków (dotyczy rolnika, którego gospodarstwo lub jego część położone jest na obszarze Natura 2000),
2. Zakazu umyślnego chwytania oraz zabijania ptaków objętych ochroną wymienionych w załącznikach nr 1, 2, 5 do rozporządzenia w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną,
3. Umyślnego niszczenia gniazd i jaj lub umyślnego płoszenia ptaków objętych ochroną, wymienionych w załącznikach nr 1, 2, 5 do rozporządzenia w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

2. Wymogi dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez niektóre substancje niebezpieczne

Rolnik powinien przestrzegać:

1. Zakazu wprowadzania bezpośrednio i pośrednio do wód podziemnych substancji niebezpiecznych np. rtęci i jej związków, kadmu i jego związków, związków fosforoorganicznych (zawartych m. in. w insektycydach do zwalczania owadów lub pasożytów), trwałych olejów mineralnych i węglowodorów ropopochodnych (np. ropa naftowa), zawartych w ściekach z wyłączeniem ścieków bytowych i komunalnych oraz odpadach ujętych w kategoriach Q4 (np. substancje rozlane, rozsypane), Q5 (np. substancje zanieczyszczone lub zabrudzone), Q7 (np. substancje niespełniające swojej funkcji - np. zanieczyszczone kwasy, rozpuszczalniki, przepracowane oleje), Q9 (pozostałości z procesów usuwania zanieczyszczeń - np. osady ściekowe, szlamy z płuczek, płyny z filtrów, zużyte filtry), Q14 (substancje niemające dalszego zastosowania - np. odpady z rolnictwa, gospodarstw domowych, odpady biurowe),
2. Zakazu wprowadzania do gleby substancji niebezpiecznych, szczególnie: nietrwałych olejów mineralnych i węglowodorów ropopochodnych, amoniaku i azotynów, biocydów i ich pochodnych oraz cyjanków - stosowanych np. do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, głównie do ochrony roślin uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, do niszczenia żywych organizmów uznanych za szkodliwe m. in. w budynkach inwentarskich.

Za nieprzestrzeganie podstawowych wymagań w gospodarstwie oraz zadań w ramach realizowanych pakietów, po kontrolach na miejscu i kontrolach administracyjnych stosowane będą sankcje.
Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymagań w ramach określonych wariantów poszczególnych pakietów, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje w danym roku w zmniejszonej wysokości w części dotyczącej: działek rolnych, zwierząt, stref buforowych., wariantów- w stosunku do których stwierdzono takie uchybienie.
Jeśli uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymagań w ramach tego samego wariantu zostanie stwierdzone ponownie, płatność rolnośrodowiskowa nie przysługuje temu rolnikowi w danym roku i w roku następnym, w części dotyczącej tego wariantu.
Rolnikowi, który nie zachował któregokolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 20%w roku, w którym takie uchybienie zostało stwierdzone.
Jeżeli rolnik nie prowadzi rejestru działalności rolnośrodowiskowej na formularzu udostępnionym przez Agencję, zawierającego wykazu wypasów, zwierząt oraz działań agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin, przy czym rejestr ten w zakresie zastosowania nawozów prowadzi się dla całego gospodarstwa rolnego - rolnikowi temu nie przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w danym roku.
Płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi, gdy rolnik nie realizuje całego zobowiązania rolnośrodowiskowego, a w szczególności w związku z niesporządzeniem planu działalności rolnośrodowiskowej albo sporządzeniem go niezgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu, lub nie spełnia innych warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowej określonych w rozporządzeniu.

Płatność rolnośrodowiskowa podlega również zwrotowi w przypadku, gdy:
- rolnik:
• nie przestrzega żadnych wymogów w ramach wariantu określonego pakietu, w szczególności w związku z dokonaniem wymiany działek, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana do działek rolnych lub zwierząt objętych danym wariantem;
• zmniejszył powierzchnię użytków rolnych, na których powinien realizować zobowiązania rolnośrodowiskowe, przy czym zwrotowi podlega ta cześć płatności, która została przyznana do działki rolnej objętej zmniejszeniem;
• nie uzyskał właściwej jakości materiału siewnego w ramach realizacji wariantu drugiego, przy czym zwrotowi podlega 40% płatności rolnośrodowiskowej przyznanej za rok, w którym materiał siewny został wytworzony;
- kolejny raz stwierdzono uchybienie w przestrzeganiu wymogów;

- Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów określonych w załączniku nr 3 część VII. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód ust. 2 pkt 7 lub ust. 3 pkt 7, płatność rolnośrodowiskowa przyznana za rok poprzedzający rok, w którym zostało stwierdzone to uchybienie, podlega zwrotowi w części dotyczącej działki rolnej, w stosunku do której stwierdzono takie uchybienie.
Płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi w trybie i na zasadach określonych w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W przypadku, gdy w trakcie kontroli w zakresie spełnienia przez rolnika norm lub wymogów z zakresu wzajemnej zgodności, stwierdzone zostaną drobne niezgodności, nie będzie stosowane zmniejszenie płatności, jeżeli rolnik podejmie działania naprawcze, w terminie określonym w raporcie z czynności kontrolnych, który nie może być późniejszy niż do końca roku następującego po roku, w którym została stwierdzona drobna niezgodność.
Jeżeli na podstawie ustaleń z kontroli na miejscu rolnik podjął natychmiastowe działania naprawcze i usunął wskazane w raporcie drobne niezgodności, zobowiązany jest do złożenia do kierownika biura powiatowego ARiMR oświadczenia o zrealizowaniu tych działań. Jeżeli po upływie terminu na podjęcie działań naprawczych, rolnik nie złoży wymaganego oświadczenia obniżki będą stosowane. Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej ARiMR
 
 

mitech 
niemowa
MirekDołączył: 08 Gru 2011
Posty: 86
Skąd: Biała Podlaska

Wysłany: 2012-10-17, 00:11   Re: Rolnictwo i ochrona przyrody

turbol napisał/a:
Jak ktoś ma czas to niech sobie poczyta ;-) -.......

:shock:
Andrzej, przeczytałem 1/3 i mam dość :mrgreen:
A rolnik to jak już umie czytać ze zrozumieniem, to przeczyta 1/4 i wk.... weźmie piłę motorową i pójdzie do lasu po sosenkę na opał.
_________________
Pozdrawiam Mirek
 
 

turbol 
Administrator
Andrzej

Dołączył: 23 Lis 2010
Posty: 242
Skąd: Biała Podlaska

Wysłany: 2012-10-17, 07:16   

Wiem ,że to nudne, ale tu chodzi np. o to , że jeżeli znajdziesz gniazdo ptaka na polu czy łące , czy zalesieniu, to rolnik nie ma prawa nie pozwolić zająć się tym gniazdem w celu jego zabezpieczenia i ochrony jeżeli bierze dofinansowanie rolnośrodowiskowe. Uwierz mi ,że rolnicy znają te przepisy , bo przecież sam zakładam siatki w zbożu chroniące błotniaki przed lisami i psami i na ogół rolnik nie ma nic przeciwko. Zdarza się jednak , że trzeba się powołać na tryb zgodności wzajemnej , by móc wejść na dane pole. Ochrona ptactwa to ścisła współpraca z rolnikami i przede wszystkim z rolnikami , a znajomość przepisów daje więcej możliwość i powoduje mniej spięć na właśnie linii przyrodnik rolnik.
 
 

Hanka 
forumowy nudziarz
Hanna ŻelichowskaDołączyła: 01 Sty 2011
Posty: 1614
Skąd: Warszawa

Wysłany: 2012-10-17, 17:42   

turbol napisał/a:
Ochrona ptactwa to ścisła współpraca z rolnikami i przede wszystkim z rolnikami , a znajomość przepisów daje więcej możliwość i powoduje mniej spięć na właśnie linii przyrodnik rolnik


Ja wiem, że tematem było "rolnictwo a ochrona przyrody", ale koniecznie trzeba pamiętać, że zasada, o której napisał Andrzej powyżej, obowiązuje wszędzie - również w mieście w kontaktach z administracją i dozorcami domów w osiedlach mieszkaniowych i wszelkimi innymi władzami. Ludzi trzeba spokojnie, przyjaźnie, cierpliwie i wciąż - informować, edukować, uzmysławiać znaczenie ptaków w przyrodzie, pomagać zrozumieć i chwalić za dobre działania. Nic krzykiem, nic na siłę i nic na złość ... No chyba, że ktoś jest notorycznym łamaczem prawa albo zupełnie impregnowany na los zwierząt, w tym ptaków. To wtedy, nawet groźbą i nieuchronnością kary trzeba i można postraszyć ...
Tak myślę ... W sumie, to trudna droga. Jednak, kropla drąży skałę ... :roll:
_________________
Szanujmy ptaki żyjące w naszym mieście. Bez ptaków środowisko miejskie będzie szare i nieprzyjazne ...
 
 

evilseed 
milczek
Kamil WilkosDołączył: 06 Lip 2011
Posty: 160
Skąd: Kraków

Wysłany: 2012-10-18, 08:43   

Dzięki za tekst, jak będę miał więcej wolnego czasu to z pewnością przeczytam, dziś na to nie mam siły ;)
_________________
Jest 10 rodzajów ludzi, ci co rozumieją arytmetykę binarną i ci co jej nie rozumieją.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

kontakt: galeria@ptaki-foto.pl

Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 13

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group designed by szpak